Administracja

Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c.

nieruchomości

Sopot - ul.Chopina 7/4
Telefony :
sekretariat 58 551-20-61/62
509-053-401
księgowość 530-784-925
fax 58 551-20-61 wewn.34

Gdańsk - ul.Grunwaldzka 82 lokal 344
CH Manhattan IIIp.
Telefony
58 767-70-78
533-786-926
Konkursy ofert, przetargi


1.  Konkurs ofert - Sprzedaż strychu lub zamiana strychu za remont budynku - WM ul.Batorego 8 w Gdańsku.
     - termin złożenia oferty do 30.11.2021 godz.12.00


2.  Konkurs ofert - Remont budynku przy ul.Batorego 8 w Gdańsku
     - termin złożenia oferty do 30.11.2021 godz.12.00


3.  Konkurs ofert - na wykonanie remontu dachu w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 67 w Sopocie.
     - termin złożenia oferty do 30.06.2021 godz.10.00


KONKURS OFERT
SPRZEDAŻ STRYCHU LUB ZAMIANA STRYCHU ZA REMONT BUDYNKU

OPCJA NR 1:

Wspólnota Mieszkaniowa Batorego 8 w Gdańsku planuje sprzedać lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji części wspólnych (strychu), który ma zostać wykonany przez przyszłego właściciela lokalu. Środki uzyskane z jego sprzedaży planuje przeznaczyć na remont budynku w tym dachu.
Potencjalny nabywca w celu zmiany sposobu użytkowania strychu będzie zobowiązany na własny koszt do:
- przygotowania projektu zmiany sposobu użytkowania strychu na lokal mieszkalny i przeprowadzenia procedury wyodrębnienia lokalu;
- opłacenia notariusza;
- opłacenia i przygotowania zmian w księgach wieczystych;
- wykupienia 2m² powierzchni mieszkania od jednego z właścicieli w celu przerobienia wejścia do lokalu;
- zorganizowanie miejsca postojowego przyporządkowanego do nowopowstałego lokalu.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wspólnota będzie się kierowała następującymi kryteriami: 100% cena

OPCJA NR 2:
Zakładamy również możliwość sprzedaży strychu za prace remontowe na obiekcie zgodnie z ekspertyzą techniczną i przygotowanym na jej podstawie przedmiarem robót dostępną do wglądu u zarządcy budynku.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż strychu w zamian za wykonanie remontu Wspólnota będzie kierowała się następującymi kryteriami:
jak największa ilość prac budowlanych określonych w ekspertyzie technicznej i przedmiarze robót (remont dachu jest obligatoryjny) lub ekwiwalent w postaci kwoty odpowiadającej poszczególnym robotom.

Ostateczne decyzje w sprawie realizacji konkursu ofert podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa w formie Uchwały.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. tel. 58-767-70-78
Oferty i propozycje prosimy składać drogą mailową : dt.gdansk@nieruchomosc.sopot.pl do dnia 30.11.2021 do godz. 12.00.powrót na górę

KONKURS OFERT
REMONT BUDYNKU Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie części kamienicy przy ul. Stefana Batorego 8, wskazanych w przygotowanej i uzgodnionej w PINB i PWKZ ekspertyzie technicznej oraz wykonanego na jej podstawie przedmiaru robót (oba opracowania do wglądu u zarządcy budynku).
Prace budowlane zostały podzielona na 3 pakiety robót (nazewnictwo wg przedmiaru):
 PAKIET NR 1:
1. Naprawa dachu drewnianego
2. Wymiana orynnowania i blacharki dachowej

PAKIET NR 2:
1. Wymiana schodów wewnętrznych drewnianych - klatka 2

PAKIET NR 3:
1. Wykonanie nowych schodów zewnętrznych do budynku wraz z ścianami oporowymi i zadaszeniem drewnianym nad wejściem
2. Wymiana balkonów drewnianych
3. Naprawa drewnianego stropu nad piwnicą i kotłownią
4. Naprawa spękań, rys fundamentów
5. Naprawa ścian posiadających ubytki i zarysowania
6. Stolarka okienna

Oferent może złożyć ofertę dla dowolnej liczby pakietów. Należy podać zryczałtowaną cenę netto i brutto dla każdego z pakietów osobno.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wspólnota będzie kierowała się następującymi kryteriami:
80% cena, 10% termin realizacji, 5% doświadczenie w realizacji podobnych robót budowlanych, 5% okres gwarancji dlatego Oferent powinien wykazać się min trzema realizacjami o podobnym charakterze i wielkości. Konieczne jest podanie czasu realizacji robót budowlanych dla poszczególnych pakietów oraz termin rozpoczęcia prac w wypadku zawarcia umowy na wykonawstwo.  
Ostateczne decyzje w sprawie realizacji ogłoszenia podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa w formie Uchwały.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Zarządcą:
email: dt.gdansk@nieruchomosc.sopot.pl lub telefon 58-767-70-78
Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: dt.gdansk@nieruchomosc.sopot.pl w terminie do 30.11.2021 do godz. 12.00.powrót na górę

KONKURS OFERT
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Grunwaldzkiej 67 w Sopocie zaprasza do składania ofert na wykonanie :
remontu dachu

Termin realizacji do 30.11.2021r.
Formularz Warunków Szczegółowych Zamówienia można odebrać osobiście u zarządcy nieruchomości :
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Chopina 7/4 w Sopocie w dziale technicznym od poniedziałku do czwartku w godz.8-12


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.58 551-20-61/62, 509-053-401Oferty należy składać do dnia 30.06.2021r. do godziny 10.00 w siedzibie zarządcy nieruchomości
Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c. - ul.Chopina 7/4 w Sopocie ( sekretariat ).powrót na górę