Administracja

Administracja Budynków Halina Jaskulska s.c.

nieruchomości

Sopot - ul.Chopina 7/4
Telefony :
58 551-20-61/62

Gdańsk - ul.Grunwaldzka 82 lokal 344
CH Manhattan IIIp.
Telefon/fax
58 554-63-62
533-786-926
PROPOZYCJA UMOWY - podlega negocjacji

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ


zawarta w dniu ............... roku w Sopocie pomiędzy:
Wspólnotą Mieszkaniową ul. ............. w ........... reprezentowaną przez Współwłaścicieli lokali ustanowionych uchwałą nr ../....... z dnia ...........r. w osobach:
1. __________________
2. __________________
zwaną dalej „Wspólnotą”,
a Administracją Budynków - Halina Jaskulska s.c. z siedzibą w Sopocie przy ul. Chopina 7/4, utworzoną przez wspólników w osobach:
1. Halina Jaskulska
2. Janusz Jaskulski
reprezentowaną zgodnie z umową spółki cywilnej z dnia 10 stycznia 2002r. roku przez Dyrektora Halinę Jaskulską, posiadającą licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 249 nadaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w dniu 24 lutego 2000 roku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności zarządzania, zwaną dalej „Zarządcą”.

§ 1.


1. Wspólnota oświadcza, że przedmiotową nieruchomość wspólną stanowią części budynku mieszkalnego położonego w ............. przy ul. ............. nr działki ......... objętego księgą wieczystą KW nr .......... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ............. o powierzchni użytkowej lokali ......... m2 i pomieszczeń przynależnych .......... m2, i urządzenia w tym budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Właścicielami lokali w budynku są osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, wszyscy posiadają wpisy w księgach wieczystych prowadzonych odrębnie dla każdego lokalu.
2. Szczegółowy opis nieruchomości określa protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez przedstawicieli obu stron, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2.


1. Wspólnota z dniem ........... roku zleca, a Zarządca przyjmuje obowiązek zarządzania nieruchomością wspólną , o której mowa w § 1 (zwaną dalej „nieruchomością”).
2. Zarządca kieruje sprawami Wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz w zakresie objętym niniejszą umową lub w sprawach zleconych uchwałą Wspólnoty.
3. Zarządca zobowiązuje się do zarządzania nieruchomością wspólną w sposób, który zapewni prawidłowe i zgodne z prawem jej funkcjonowanie.
4. Do obowiązków Zarządcy, w ramach uchwalonych i posiadanych przez Wspólnotę środków finansowych, należy w szczególności:
1) utrzymanie porządku i czystości w nieruchomości wspólnej,
2) wykonywanie konserwacji i napraw w nieruchomości, w tym dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z energii elektrycznej, zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej na podstawie uchwał wspólnoty,
3) usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości , z tym że zakres usuwania skutków awarii wymaga uchwały Wspólnoty,
4) dokonywanie przeglądów technicznych budynku i jego urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
5) zawieranie w imieniu Wspólnoty umów o dostawę energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych, o wywóz śmieci i innych nieczystości stałych, o usługi kominiarskie oraz inne usługi konieczne do utrzymania nieruchomości w należytym stanie zgodnie z niniejszą umową,
6) ubezpieczenie budynku , opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
7) prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości,
8) naliczanie w formie zaliczek miesięcznych wymiarów opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością,
9) prowadzenie rejestru stanu liczników w nieruchomości i w poszczególnych lokalach,
10) windykacja należności dotyczących nieruchomości bez sądowego ich dochodzenia,
11) dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy, do którego otwarcia i prowadzenia Zarządca uzyska pełnomocnictwo w odrębnej uchwale Wspólnoty,
12) wydawanie zaświadczeń w zakresie zobowiązań finansowych związanych z własnością lokali, dotyczących dodatków mieszkaniowych i pomocy społecznej,
13) prowadzenie określoną przez wspólnotę mieszkaniową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej,
14) składanie ze swej działalności rocznych sprawozdań,
15) przygotowanie danych do opracowania planu gospodarczego,
16) udostępnianie Zarządowi Wspólnoty, na każde żądanie, wszelkiej dokumentacji i informacji w zakresie obowiązków określonych niniejszą umową,
17) dokonywanie płatności przez rachunek bankowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 3.


1. Zarządca może wykorzystać zaliczki na remonty Wspólnoty wyłącznie w ramach planu gospodarczego lub na podstawie pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Wspólnoty.

§ 4.


1. Zarządca będzie naliczać wysokość opłat za dostawy do poszczególnych lokali zimnej wody i odprowadzanie ścieków z tych lokali i za wywóz śmieci.
2. Opłaty za zimną wodę i odprowadzanie ścieków będą rozliczane według wskazań liczników w poszczególnych lokalach, a opłaty za wywóz śmieci - w stosunku do liczby osób w lokalu, chyba że Wspólnota postanowi inaczej.
3. W przypadku braku wodomierza indywidualnego w lokalu, rozliczenie zużycia wody i odprowadzenie ścieków będzie wynikało z różnicy pomiędzy odczytem głównego wodomierza a sumą odczytów indywidualnych wodomierzy przy uwzględnieniu zaliczek wpłaconych przez właścicieli lokalu lub według regulaminu rozliczania zużycia wody.

§ 5.


1. Właściciele lokali uczestniczą w kosztach zarządu nieruchomością oraz w kosztach związanych z eksploatacją poszczególnych lokali (w zakresie określonym w § 4) w formie uiszczania miesięcznych zaliczek, których wysokość i sposób obliczania zostaną określone uchwałą Wspólnoty.
2. Zaliczki są płatne z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, i podlegają rozliczeniu po zbilansowaniu kosztów w cyklach rocznych, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.
3. Za zarządzanie nieruchomością Zarządca pobiera miesięczne wynagrodzenie stanowiące iloczyn kwoty ......... zł (netto) i powierzchni będącej podstawą ustalenia udziałów w części nieruchomości wspólnej.
4. Wynagrodzenie jest pokrywane z rachunku bankowego Wspólnoty, płatne z dołu co miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, ( na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zarządcę ).
5. W razie podwyższenia przez dostawców cen za usługi związane z dostawą zimnej wody i odprowadzeniem ścieków oraz wywozem śmieci, opłaty, o których mowa w § 4 ulegną proporcjonalnemu wzrostowi, o czym Zarządca niezwłocznie powiadomi na piśmie właścicieli lokali wraz ze wskazaniem terminu, od którego podwyższone ceny obowiązują.
6. Zaliczki będą uiszczane przez właścicieli lokali na rachunek bankowy Wspólnoty nr ..................... w ..........

§ 6.


1. Właściciele lokali mają nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących Wspólnoty, znajdujących się w posiadaniu Zarządcy.

§ 7.


1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieoznaczony. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8.


Zmiana umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.


Po rozwiązaniu niniejszej umowy Zarządca obowiązany jest wydać Zarządowi Wspólnoty wszelką będącą w posiadaniu Zarządcy dokumentację dotyczącą nieruchomości i spraw Wspólnoty, w tym dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości i zawartych w imieniu Wspólnoty umów.

§ 10.


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Tekst jednolity z dnia 08.08.2000 r.Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903), przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa.

§ 11.


Wszelkie spory mogące wynikać z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo ze względu na położenie nieruchomości wspólnej należącej do Wspólnoty.

§ 12.


Umowę sporządzono w .... jednobrzmiących egzemplarzach, z których .... otrzymuje Wspólnota, a 1 Zarządca.
-------------------------------------
ZARZĄDCA
----------------------------------------
WSPÓLNOTA